ایران

 به Equal Assurance خوش آمدید!

Equal Assurance کنفدراسیونی از همکاران بین المللی اکردیت متشکل از مراکز مدیریتی مستقل، نظرات، منابع و شبکه های مشترک میباشد. رویکرد EA شامل ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه به نحوی است که تجارت مطمئن را برای سازمان شما تضمین کند.

شرکت آزمونگر راویان مدیریت (Arm Cert) ایران، یکی از مراکز مدیریتی Equal Assurance میباشد که بعنوان همکار EA تحت نظر دفتر مرکزی واقع در استرالیا، خدمات ممیزی جهت صدور و یا تمدید گواهینامه های بین المللی سیستم های مدیریتی را انجام میدهد.

درباره ما

ما چگونه کار میکنیم؟

خدمات ممیزی و صدور گواهینامه

دوره های آموزشی

تماس با ما

بازخورد